سرود: الا صلاتی ..[با ترجمه]

مشاری بن راشد العفاسی   
17 ژوئن 2024 02:26
249
 
                        
هرگز نمازم را ترک نمی کنم
نماز، زندگانی و دنیای من است
 
هرگز نمازم را ترک نمی کنم
نماز، زندگانی و دنیای من است
 
هرگز نمازم را ترک نمی کنم
نماز، زندگانی و دنیای من است
 
 
قول می دهم که نمازم را سر وقت بخوانم
وصییت را هرگز فراموش نمی کنم
 
هرگز نماز را ترک نکن
نماز را ترک نمی کنم
 
هرگز نماز را ترک نکن
نماز را ترک نمی کنم
 
 
نماز را می خوانم 
نماز را ترک نمی کنم
 
هرگز نمازم را ترک نمی کنم
نماز، زندگانی و دنیای من است
 
 
هرگز نمازم را ترک نمی کنم
نماز، زندگانی و دنیای من است
 
 
هرگز نمازم را ترک نمی کنم
نماز، زندگانی و دنیای من است
 
هرگز نمازم را ترک نمی کنم
نماز، زندگانی و دنیای من است
 
 
إلا صلاتي ما اخليها
اهي حياتي، دنيتي فيها
 
إلا صلاتي ما اخليها
اهي حياتي، دنيتي فيها
 
إلا صلاتي ما اخليها
اهي حياتي، دنيتي فيها
 
وعد اصلي فرضي بوقته
وصيتك لا ماني ناسيها
 
لا تخليها ما اخليها
لا تخليها راح اصليها
ما اخليها 
 
إلا صلاتي ما اخليها
اهي حياتي، دنيتي فيها
 
إلا صلاتي ما اخليها
اهي حياتي، دنيتي فيها
 
إلا صلاتي ما اخليها
اهي حياتي، دنيتي فيها
 
إلا صلاتي ما اخليها
اهي حياتي، دنيتي فيها
 
                                              

 

آخرین فایل ها