سرود: نیایش ..[با ترجمه]

سلیم حمدان العنزی   
20 ژوئیه 2024 02:16
437
اگر پرودگار از من بپرسد شرم نکردی عصیان نمودی؟
و گناهت را از آفریدگانم پنهان کردی 
 
و باکوله باری از گناهان سراغم آمدی 
چگونه پاسخ دهم؟ تی وای بر من...
و چه کسی پشتیبانم باشد؟
 
هر از چند گاهی نفسم را با آروزها امید می بخشم
و دنیای پس از مرگ را از یاد برده ام 
که آنجا چه چیز به دادم می رسد؟
 
گویی زندگی من تضمینی است و مرگ به سراغم نمی آید
و سختی های شدید دم مرگ آمد
کیست که از من پشتیبانی کند؟
به چهرها می نگرم کسی نیست که به من ایثار کند؟
 
می پرسند: چه چیزی در دنیا فرستاده ام که مرا رهایی بخشد؟
چه پاسخی بدهم وقتی در دینم کوتاهی کرده ام؟
وای بر من! آیا کلام خدا را نشیدم که مرا فرا می خواند؟
 
آیا معانی سوره های قاف و یاسین را نشنیده گرفتم؟
آّیا در مرود روز حشر چیزی نشنیده ام؟
که روز جمع شدن و پاداش و جزا است
 
آیا منادی مرگ را نشنیدم که مرا به سوی خود فرا می خواند؟
ای پروردگارم!چه کسی بنده ی توبه کننده را پناه می دهد؟
 
بجز خدایی بخشاینده که بر حق است و رهنمونم می کند
به درگاهت آمده ام مرحمت کن و کارنامه ی نیکی ام را سنگین فرما
 
و عقوبتم را سبک کن که تو بهترین پاداش دهنده ای 
و عقوبتم را سبک کن که تو بهترین پاداش دهنده ای 
إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصينی..؟
وتُـخفی الذنبَ عن خلقی وبالعصیانِ تأتینی
 
فكیف أجیبُ یا ویحی ومن ذا سوف یحمینی؟
أُسلی النفس بالآمالِ من حینٍ الى حینی..
 
وأنسى ما وراء الموت ماذا سوف تكفینی
كأنی قد ضّمنتُ العیش لیس الموت یكفینی
 
وجاءت سكرة الموت الشدیدة من سیحمینی؟
نظرتُ الى الوُجوهِ ألیـس منهُم سیفدینـــی؟
 
سأُسأل ما الذی قدمت فی دُنیای ینجینی
فكیف إجابتی من بعد ما فرطت فی دینی
 
ویا ویحی ألــــم أسمع كلام الله یدعونی؟
ألــــم أسمع بما قد جاء فی قاف ویسِ
 
ألــم أسمع بیوم الحشر یوم الجمع والدین
ألـــم أسمع مُنادی الموت یدعونی ینادیی
 
فیا ربــــاه عبدُ تــائبُ من ذا سیأوینی ؟
سوى رب غفور واسعُ للحقِ یهدینی
 
أتیتُ إلیكَ فارحمنی وثقــّـل فی موازینی
وخفَف فی جزائی أنتَ أرجـى من یجازینی

 

آخرین فایل ها