اسم:
کشور:EG
موارد دیگر: 13 گنجینه صداها

سخنرانی‌های جدید ایشان