لا إله إلا الله ..ما لنا رب سـواه [با ترجمه]

مشاری بن راشد العفاسی   
17 ژوئن 2024 04:45
567
لا اله الا الله
لا اله الا الله
لا اله الا الله
معبودی بحق جز الله نیست
ما پرودگاری جز او نداریم
 
لا اله الا الله
لا اله الا الله
لا اله الا الله
معبودی بحق جز الله نیست
ما پرودگاری جز او نداریم
 
پررودگار ما پرودگار دلهاست
او دانای غیب هاست
 
در صبح شام
نورش هدایتگر گنهکاران است
 
 
پررودگار ما پرودگار دلهاست
او دانای غیب هاست
 
در صبح شام
نورش هدایتگر گنهکاران است
 
پرودگار ما هدایتگر و دوست داشتنی است
فضل و بخشش وی هستی را فراگیر است 
 
عفو  وی از فضل و سخاوتش می جوشد
پس همواره در پی خشنودی او باش
 
پرودگار ما هدایتگر و دوست داشتنی است
فضل و بخشش وی هستی را فراگیر است 
 
 عفو وی از فضل و سخاوتش می جوشد
پس همواره در پی خشنودی او باش
 
 
لا اله الا الله
لا اله الا الله
لا اله الا الله
معبودی بحق جز الله نیست
ما پرودگاری جز او نداریم
 
 
پرودگار ما زنده ومراقب است 
بنده ای را که به او رجوع کند می پذیرد
 او بسیار بخشنده و پذیرنده دعا و دعا است
 
 
پرودگار ما زنده ومراقب است 
بنده ای را که به او رجوع کند می پذیرد
 او بسیار بخشنده و پذیرنده دعا و دعا است
 
پرودگار ما هدایتگر و دوست داشتنی است
فضل و بخشش وی هستی را فراگیر است 
 
عفو وی از فضل و سخاوتش می جوشد
پس همواره در پی خشنودی او باش
 
پرودگار ما هدایتگر و دوست داشتنی است
فضل و بخشش وی هستی را فراگیر است 
 
عفو وی از فضل و سخاوتش می جوشد
پس همواره در پی خشنودی او باش
 
 
لا اله الا الله
لا اله الا الله
لا اله الا الله
معبودی بحق جز الله نیست
ما پرودگاری جز او نداریم
 
لا اله الا الله
لا اله الا الله
لا اله الا الله
معبودی بحق جز الله نیست
ما پرودگاری جز او نداریم
                                                   
لا إله إلا الله .... لا إله إلا الله .... لا إله إلا الله
ما لــــنا رب ســـــــــواه 
 
لا إله إلا الله .... لا إله إلا الله .... لا إله إلا الله
ما لنا رب سـواه 
 
ربنا رب القلوب 
 وهو علام الغــــــــــيوب 
 
في الشروق والغروب
 نوره يهدي العصاة
 
ربنا رب القلوب 
 وهو علام الغــــــــــيوب 
 
في الشروق والغروب
 نوره يهدي العصاة
 
 
ربنا الهادي الودود
 فضله ملء الوجود 
 
عفوه خير الوجود 
 فارتج ِ دوما رضاه 
 
 
ربنا الهادي الودود
 فضله ملء الوجود 
 
عفوه خير الوجود 
 فارتج ِ دوما رضاه 
 
 
لا إله إلا الله .... لا إله إلا الله .... لا إله إلا الله
ما لــــنا رب ســـــــــواه 
 
 
لا إله إلا الله .... لا إله إلا الله .... لا إله إلا الله
ما لــــنا رب ســـــــــواه 
 
 
ربنا الحي الرقيب  
يقبل العبد المنيب 
 
فهو رحمن مجيب 
 للدعاء ومن دعاه
 
ربنا الحي الرقيب  
يقبل العبد المنيب 
 
فهو رحمن مجيب 
 للدعاء ومن دعاه
 
ربنا الهادي الودود 
 فضله ملء الوجود 
 
عفوه خير الوجود 
 فارتج ِ دوما رضاه 
 
ربنا الهادي الودود 
 فضله ملء الوجود 
 
عفوه خير الوجود 
 فارتج ِ دوما رضاه 
 
 
 
لا إله إلا الله .... لا إله إلا الله .... لا إله إلا الله
ما لــــنا رب ســـــــــواه 
 
لا إله إلا الله .... لا إله إلا الله .... لا إله إلا الله
ما لــــنا رب ســـــــــواه 
 
 
                                                           

آخرین فایل ها